Dating gifte Odense

Rated 3.86/5 based on 583 customer reviews

Rent grebne ud af luften var disse krav ikke, omend de navnlig for Norges vedkommende var i høj grad overdrevne; i unionstraktaten i Bergen 1450 var nemlig udtrykkelig udtalt, at de af kongernes børn, der ikke opnåede kongeværdigheden, skulle forsørges i hvert af rigerne på tilbørlig måde.

En sådan forsørgelse opnåede Frederik imidlertid ikke: for Danmarks vedkommende blev hans fordringer afvist på en af alle stænder sammensat rigsdag i Kalundborg, der fastslog Danmarks udelelighed ifølge dets stilling som valgrige (21. Der var således tidligt en personlig strid mellem de to brødre.

I 1481 døde Christian 1., og dronning Dorothea ønskede, at både Hans og Frederik skulle tilgodeses, og helst sådan at Frederik fik hertugdømmerne Slesvig og Holsten.Samtidig var han tvunget til at holde en stående hær under indtryk af truslen fra Christian II og for, at "man altid kunne være almuen mægtig".For at få penge i kassen måtte han udskrive skatter, hvilket var upopulært blandt bønderne og førte til uro.Christian II og hans dronning Elisabeth forlod København om bord på orlogsskibet Løven og flygtede til Holland.Det var en sorgens dag for Københavns indbyggere og Danmarks almue og borgerskab.

Leave a Reply